Thư viện ứng dụng Connectors API (API Trình kết nối) cho .NET

Trình kết nối API: Giúp người dùng tạo và quản lý kết nối với các dịch vụ của Google Cloud cũng như các ứng dụng dành cho doanh nghiệp bên thứ ba bằng cách sử dụng giao diện Trình kết nối.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Trình kết nối bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Connectors.v1.