Thư viện ứng dụng Contact Center AI Insights API cho .NET

API Thông tin chi tiết về AI của trung tâm liên hệ:

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Contact Center AI Insights API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Contactcenterinsights.v1.