Thư viện ứng dụng API Kubernetes Engine cho .NET

Kubernetes Engine API: Xây dựng và quản lý các ứng dụng dựa trên vùng chứa, được hỗ trợ bởi công nghệ Kubernetes nguồn mở.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Kubernetes Engine bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Container.v1.