Thư viện ứng dụng API Phân tích vùng chứa cho .NET

API Phân tích vùng chứa: Triển khai API Grafeas để lưu trữ và cho phép truy vấn và truy xuất siêu dữ liệu quan trọng về tất cả cấu phần phần mềm của bạn.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Phân tích vùng chứa bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.ContainerAnalysis.v1beta1.