Thư viện ứng dụng Content API for Shopping dành cho .NET

Content API for Shopping: Quản lý trang thông tin sản phẩm và tài khoản của bạn trên Google Mua sắm

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Content API for Shopping bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.ShoppingContent.v2_1.