Thư viện ứng dụng API Tìm kiếm tuỳ chỉnh cho .NET

API Tìm kiếm tuỳ chỉnh: Các lượt tìm kiếm trên một trang web hoặc một tập hợp trang web

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Tìm kiếm tuỳ chỉnh bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CustomSearchAPI.v1.