Thư viện ứng dụng Google Cloud Data Catalog API cho .NET

Google Cloud Data Catalog API: Một dịch vụ khám phá dữ liệu và quản lý siêu dữ liệu được quản lý hoàn toàn, có khả năng mở rộng cao.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Google Cloud Data Catalog API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.DataCatalog.v1.