Thư viện ứng dụng Dataflow API cho .NET

Dataflow API: Quản lý các dự án Google Cloud Dataflow trên Google Cloud Platform.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Dataflow bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Dataflow.v1b3.