Thư viện ứng dụng Cloud Data Fusion API cho .NET

Cloud Data Fusion API: Cloud Data Fusion là một dịch vụ tích hợp dữ liệu doanh nghiệp, được quản lý hoàn toàn, dựa trên nền tảng đám mây để nhanh chóng xây dựng và quản lý các quy trình dữ liệu. Nền tảng này cung cấp giao diện đồ hoạ để tăng hiệu quả thời gian và giảm sự phức tạp, đồng thời cho phép người dùng doanh nghiệp, nhà phát triển và nhà khoa học dữ liệu xây dựng các giải pháp tích hợp dữ liệu có thể mở rộng một cách dễ dàng và đáng tin cậy để làm sạch, chuẩn bị, kết hợp, truyền và biến đổi dữ liệu mà không phải vật lộn với cơ sở hạ tầng.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud Data Fusion API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.DataFusion.v1.