Thư viện ứng dụng API di chuyển cơ sở dữ liệu dành cho .NET

API Di chuyển cơ sở dữ liệu: Quản lý tài nguyên của Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu trên đám mây trên Google Cloud Platform.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Di chuyển cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.DatabaseMigrationService.v1.