Thư viện ứng dụng API Quy trình dữ liệu cho .NET

API quy trình dữ liệu: Quy trình dữ liệu cung cấp giao diện để tạo, cập nhật và quản lý các công việc định kỳ trong Phân tích dữ liệu.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Quy trình dữ liệu bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Datapipelines.v1.