Thư viện ứng dụng Cloud Dataplex API cho .NET

Cloud Dataplex API: API Dataplex được dùng để quản lý vòng đời của hồ dữ liệu.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud Dataplex API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CloudDataplex.v1.