Thư viện ứng dụng Cloud Dataproc API dành cho .NET

Cloud Dataproc API: Quản lý các cụm và công việc dựa trên Hadoop trên Google Cloud Platform.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud Dataproc API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Dataproc.v1.