Thư viện ứng dụng Cloud Datastore API cho .NET

Mặc dù thư viện này vẫn được hỗ trợ, nhưng bạn nên dùng thử Thư viện ứng dụng đám mây mới cho Cloud Datastore, đặc biệt là đối với các dự án mới. Xem Thư viện Cloud Datastore để biết thông tin cài đặt và thông tin về mức sử dụng.

Cloud Datastore API: Truy cập vào cơ sở dữ liệu NoSQL không có giản đồ để cung cấp bộ nhớ được quản lý toàn diện, mạnh mẽ và có thể mở rộng cho ứng dụng của bạn.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud Datastore API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Datastore.v1beta3.