Thư viện ứng dụng Datastream API cho .NET

API luồng dữ liệu:

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Datastream API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Datastream.v1alpha1.