Thư viện ứng dụng Cloud Deployment Manager V2 API dành cho .NET

API Cloud Deployment Manager phiên bản 2: API Google Cloud Deployment Manager phiên bản 2 cung cấp dịch vụ định cấu hình, triển khai và xem các dịch vụ cũng như API của Google Cloud thông qua các mẫu chỉ định quy trình triển khai tài nguyên trên đám mây.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Cloud Deployment Manager phiên bản 2 bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.DeploymentManager.v2.