Thư viện ứng dụng API Dialogflow cho .NET

Dialogflow API: Xây dựng giao diện trò chuyện (ví dụ: bot trò chuyện, các ứng dụng và thiết bị hỗ trợ giọng nói).

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Dialogflow bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Dialogflow.v3.