Thư viện ứng dụng Digital Asset Links (API Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số) cho .NET

Digital Asset Links API (API Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số): Khám phá mối quan hệ giữa các tài sản trực tuyến, chẳng hạn như trang web hoặc ứng dụng di động.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Digital Asset Links API (API Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số) bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Digitalassetlinks.v1.