Thư viện ứng dụng API Khám phá dành cho .NET

Dịch vụ khám phá API: Dịch vụ khám phá API của Google cho phép người dùng dịch vụ liệt kê siêu dữ liệu khám phá của tất cả các API công khai do Nền tảng API quản lý.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Dịch vụ khám phá API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Discovery.v1.