Thư viện ứng dụng API Display & Video 360 cho .NET

API Display & Video 360: API Display & Video 360 giúp người dùng tự động hoá quy trình làm việc phức tạp của Display & Video 360, chẳng hạn như tạo đơn đặt hàng quảng cáo và đặt các lựa chọn nhắm mục tiêu cho từng mục hàng.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Display & Video 360 bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.DisplayVideo.v1.