Thư viện ứng dụng API Ngăn chặn mất dữ liệu (DLP) của Cloud cho .NET

Mặc dù thư viện này vẫn được hỗ trợ, nhưng bạn nên dùng thử Thư viện Cloud Client mới hơn để Ngăn chặn mất dữ liệu (DLP) trên đám mây, đặc biệt là đối với các dự án mới. Xem Thư viện Ngăn chặn mất dữ liệu (DLP) của Cloud để biết thông tin cài đặt và chi tiết về mức sử dụng.

API Ngăn chặn mất dữ liệu (DLP) của Cloud: Cung cấp các phương pháp phát hiện, phân tích rủi ro và loại bỏ thông tin nhận dạng cho các mảnh nhạy cảm về quyền riêng tư trong văn bản, hình ảnh và kho lưu trữ lưu trữ của Google Cloud Platform.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Ngăn chặn mất dữ liệu (DLP) của Cloud bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.DLP.v2.