Thư viện ứng dụng Cloud DNS API cho .NET

Cloud DNS API:

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud DNS API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Dns.v1beta2.