Thư viện ứng dụng Cloud Document AI API cho .NET

Cloud Document AI API: Dịch vụ phân tích cú pháp thông tin có cấu trúc trong các tài liệu không có cấu trúc hoặc bán cấu trúc bằng công nghệ AI hiện đại của Google như ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính, dịch thuật và AutoML.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud Document AI API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Document.v1beta3.