Thư viện ứng dụng Cloud Domains API cho .NET

Cloud Domains API: Bật tính năng quản lý và định cấu hình tên miền.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud Domains API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CloudDomains.v1alpha2.