Thư viện ứng dụng API RDAP của miền dành cho .NET

Domains RDAP API (API RDAP của Google Domains): API công khai chỉ có thể đọc, cho phép người dùng tìm kiếm thông tin về tên miền.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API RDAP của Google Domains bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.DomainsRDAP.v1.