Thư viện ứng dụng API Drive cho .NET

API Drive: Quản lý tệp trong Drive, bao gồm cả việc tải lên, tải xuống, tìm kiếm, phát hiện các thay đổi và cập nhật quyền chia sẻ.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Drive bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Drive.v2.