Thư viện ứng dụng Essential Contacts API (API Danh bạ thiết yếu) cho .NET

API Danh bạ thiết yếu:

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Essential Contacts API (API Danh bạ thiết yếu) bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Essentialcontacts.v1.