Thư viện ứng dụng API của Công cụ xác minh tính xác thực dành cho .NET

API Công cụ xác minh tính xác thực:

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Công cụ xác minh tính xác thực bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.FactCheckTools.v1alpha1.