Thư viện ứng dụng Firebase Cloud Messaging API cho .NET

API Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase: API gửi FCM, cung cấp giải pháp nhắn tin trên nhiều nền tảng giúp gửi tin nhắn một cách đáng tin cậy mà không tốn phí.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.FirebaseCloudMessaging.v1.