Thư viện ứng dụng API nhắn tin qua đám mây của Firebase cho .NET

API Dữ liệu nhắn tin qua đám mây của Firebase: Cung cấp thông tin bổ sung về hoạt động gửi và gửi tin nhắn qua Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase (FCM).

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Dữ liệu nhắn tin qua đám mây của Firebase bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Fcmdata.v1beta1.