Thư viện ứng dụng Cloud Filestore API cho .NET

Cloud Filestore API: API Cloud Filestore được dùng để tạo và quản lý các máy chủ tệp trên đám mây.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud Filestore API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CloudFilestore.v1.