Thư viện ứng dụng Firebase Management API cho .NET

API Quản lý Firebase: API Quản lý Firebase cho phép bạn thiết lập và quản lý dự án Firebase theo cách có lập trình, bao gồm cả tài nguyên Firebase và ứng dụng Firebase của dự án.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Firebase Management API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.FirebaseManagement.v1beta1.