Thư viện ứng dụng Firebase App Check API cho .NET

API kiểm tra ứng dụng Firebase: Tính năng kiểm tra ứng dụng Firebase hoạt động cùng với các dịch vụ khác của Firebase để giúp bảo vệ các tài nguyên phụ trợ của bạn khỏi hành vi sai trái, chẳng hạn như hành vi gian lận trong thanh toán hoặc lừa đảo.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Firebase App Check API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Firebaseappcheck.v1.