Thư viện ứng dụng API quản lý cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase cho .NET

API Quản lý cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase: API Quản lý cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase cho phép cấp phép và quản lý có lập trình các thực thể Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Quản lý cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.FirebaseRealtimeDatabase.v1beta.