Thư viện ứng dụng API Đường liên kết động của Firebase cho .NET

API Đường liên kết động của Firebase: Tạo và quản lý Đường liên kết động của Firebase theo phương thức lập trình.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API liên kết động của Firebase bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.FirebaseDynamicLinks.v1.