Thư viện ứng dụng API Lưu trữ Firebase cho .NET

API Lưu trữ Firebase: API REST của dịch vụ lưu trữ Firebase cho phép bạn quản lý và triển khai theo phương thức có lập trình và có thể tuỳ chỉnh cho các trang web được lưu trữ trên Firebase. Hãy sử dụng API REST này để tạo và quản lý các kênh và trang web, cũng như triển khai các cấu hình lưu trữ mới hoặc đã cập nhật và các tệp nội dung.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API lưu trữ Firebase bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.FirebaseHosting.v1.