Thư viện ứng dụng Firebase ML API cho .NET

API Firebase ML: Truy cập vào các mô hình học máy tuỳ chỉnh được lưu trữ thông qua công nghệ học máy Firebase.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Firebase ML API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.FirebaseML.v1beta2.