Thư viện ứng dụng API Quy tắc Firebase cho .NET

API Quy tắc Firebase: Tạo và quản lý các quy tắc xác định thời điểm một dịch vụ có bật Quy tắc Firebase sẽ cho phép yêu cầu.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Firebase Rules API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.FirebaseRules.v1.