Thư viện ứng dụng API Cloud Storage cho Firebase dành cho .NET

API Cloud Storage cho Firebase: API Cloud Storage cho Firebase cho phép quản lý có lập trình các bộ chứa trong Cloud Storage để sử dụng trong các dự án Firebase

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Cloud Storage cho Firebase bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Firebasestorage.v1beta.