Thư viện ứng dụng Cloud Firestore API cho .NET

API Cloud Firestore: Truy cập vào cơ sở dữ liệu tài liệu NoSQL được xây dựng để tự động mở rộng quy mô, đạt hiệu suất cao và dễ dàng phát triển ứng dụng.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Cloud Firestore bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Firestore.v1.