Thư viện ứng dụng Fitness API (API Thể dục) cho .NET

Fitness API: API Fitness để quản lý dữ liệu theo dõi hoạt động thể dục của người dùng.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Fitness API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Fitness.v1.