Thư viện ứng dụng API Google Biểu mẫu dành cho .NET

API Google Biểu mẫu: Đọc và ghi Google Biểu mẫu cũng như phản hồi.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Google Biểu mẫu bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Forms.v1.