Thư viện ứng dụng API phát hành dịch vụ trò chơi của Google Play cho .NET

API phát hành dịch vụ trò chơi của Google Play: API phát hành dịch vụ trò chơi của Google Play cho phép nhà phát triển định cấu hình trò chơi của họ trong Dịch vụ trò chơi.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Phát hành dịch vụ trò chơi của Google Play bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.GamesConfiguration.v1configuration.