Thư viện ứng dụng Quản lý trò chơi của Google Play dành cho .NET

Quản lý trò chơi trên Google Play: API Quản lý trò chơi của Google Play cho phép nhà phát triển quản lý tài nguyên từ dịch vụ trò chơi của Google Play.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu Quản lý trò chơi của Google Play bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.GamesManagement.v1management.