Thư viện ứng dụng Game Services API cho .NET

API Dịch vụ trò chơi: Triển khai và quản lý cơ sở hạ tầng cho trải nghiệm chơi trò chơi nhiều người chơi trên toàn cầu.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Dịch vụ trò chơi bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.GameServices.v1.