Thư viện ứng dụng Genomics API cho .NET

Genomics API: Tải lên, quy trình, truy vấn và tìm kiếm dữ liệu Genomics trên đám mây.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Genomics API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Genomics.v2alpha1.