Sao lưu cho Thư viện ứng dụng API GKE cho .NET

Sao lưu cho API GKE: Sao lưu cho GKE là một dịch vụ sao lưu và khôi phục tải công việc của Kubernetes được quản lý cho các cụm GKE.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng tính năng Sao lưu cho API GKE bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.BackupForGKE.v1.