Thư viện ứng dụng API Gmail cho .NET

API Gmail: API Gmail cho phép bạn xem và quản lý dữ liệu hộp thư của Gmail, chẳng hạn như chuỗi thư, thư và nhãn.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Gmail bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Gmail.v1.