Thư viện ứng dụng API Công cụ Postmaster của Gmail dành cho .NET

API Công cụ Postmaster của Gmail: API Công cụ Postmaster là API RESTful cung cấp quyền truy cập có lập trình vào các chỉ số lưu lượng truy cập email (như báo cáo thư rác, lỗi gửi thư, v.v.) hiện có thông qua giao diện người dùng Công cụ Postmaster của Gmail.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Công cụ Postmaster của Gmail bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.PostmasterTools.v1.