Thư viện ứng dụng API di chuyển nhóm cho .NET

API di chuyển nhóm: API di chuyển nhóm cho phép quản trị viên miền lưu trữ email vào nhóm trong Google Groups.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API di chuyển nhóm bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.GroupsMigration.v1.